Klíčová aktivita 4 – Řízení projektu

Vnitřní postupy a organizace vycházejí ze Zák. č.320/2001 Sb., dále z vnitřních směrnic a nařízení žadatele a partnera. Jasně stanoví způsob vnitřního řízení a kontroly, financování, nakládání s bankovními účty, používání účetního systému, který zpracovává účetní případy na základě navrženého účetního rozvrhu v analytické evidenci, a případného auditu. Jsou přijata účinná opatření proti korupci. Dále je zpracován vlastní systém řízení, který řeší odpovědnost za jednotlivé úkoly, způsob podepisování.

Řízení projektu bude řešeno v souladu s Organizačním a Podpisovým řádem, kompetence realizačního týmu budou nastaveny písemným rozhodnutím. Organizačně bude zajištěna zastupitelnost členů realizačního týmu. Realizační tým se bude pravidelně scházet minimálně 1x měsíčně na pracovních poradách, z nichž budou pořizovány zápisy a úkoly budou písemně zaznamenávány. Součástí každé porady bude i monitorování a řízení identifikovaných rizik projektu.

Pravidelné monitorování a hodnocení (dodržování harmonogramu, plnění MI aj.) se bude řešit jednak na pravidelných schůzkách realizačního týmu a jednak bude součástí MZ, za které odpovídá hlavní manažer. Na pracovištích partnerů bude pracovat koordinátor z řad pedagogů ZŠ, který bude součástí RT. K vyhodnocení projektu budou sloužit závazné MI. Průběh realizace bude zaznamenáván – prezenční listy, fotodokumentace a veškeré materiály budou archivovány dle metodiky OP VVV. Náklady na administrativu, služební cesty realizačního týmu, pronájem prostor pro kancelář projektu, vybavení aj. jsou součástí nepřímých nákladů. Jednotlivé pozice v RT budou obsazeny odborníky.

» Obsazení realizačního týmu «